Bursa nr 3 Bursa nr 3

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Bursa Szkolna Nr 3 w Łomży zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie o stanie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży.

Data publikacji strony internetowej: 2011-03-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-14

Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacjo mobilnych podmiotów publicznych.

 • Część publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Niniejsze oświadczenie sporządzono 2021-03-22.

Metody przygotowania oświadczenia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny .
Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
Bursa Szkolna Nr 3 w Łomży, ul. Zjazd 3 18-400 Łomża, Tel.:86 216-46-09
E-mail: bursa@bs3.lomza.pl Strona internetowa: https://www.bs3.lomza.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt dzwoniąc na numer telefonu: +48 862164609.
Osoba odpowiedzialną za funkcjonowanie strony jest Dyrektor Ewa Matejkowska, e-mail: bursa@bs3.lomza.pl

Informacje na temat procedery odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej Bursy szkolnej Nr 3 w Łomży
Opis dostępności wejścia budynku

 1. Dojazd do budynku od: ul. Zjazd , drogą kamienną wiodącą w górę.
  Dojście do budynku od Placu Kościuszki ul Zjazd wzdłuż II Liceum Ogólnokształcącego, po przejściu przez bramkę gdzie mieści się wejście główne do budynku Bursy. Dla osób poruszających się na wózkach został wykonany podjazd.
 2. Opis dostępności korytarzy schodów i wind
  Jedna klatka schodowa na poszczególne pietra;
  Korytarz na parterze, pierwszym i drugim piętrze;
  Bursa wyposażona jest w schodołaz; dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim;
  Brak windy;
 3. Opis dostępności budynku i korytarzy
  a) budynek nie posiada informacji na temat rozkładu pomieszczeń , co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy;
  b) budynek nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania;
  c) budynek posiada na każdym piętrze łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych;
  d) korytarze w budynku maja szerokość umożliwiającą dostęp i manewrowanie osobom na wózkach inwalidzkich, osom z psem przewodnikiem, osobom prowadzącym wózek czy też poruszającym się przy pomocy urządzeń wspierających;
  e) w budynku brak oznaczeń w Alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących;
  f) W otoczeniu budynku znajduję się ogólny parking bezpłatny;
 4. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
  Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 5. Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma zainstalowanych urządzeń, które tłumaczą rozmowy z pracownikami.

 

W przypadku problemów z dostępnością strony BIP Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Karol Krajewski, E-mail: bursa@bs3.lomza.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefon 86 216-46-09. Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępność .